14
februari
2019
|
17:33
Europe/Amsterdam

SEO-onderzoek toont aan: Avéro Achmea effectief bij WGA-verzekeringen

Wat werkt wel en wat werkt niet wanneer het erom gaat mensen met een WGA-uitkering weer in het arbeidsproces te krijgen? Private verzekeraar Achmea met de merken Centraal Beheer en Avéro Achmea deed onderzoek naar de succesfactoren.

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of de begeleiding en adviezen van Achmea instroom in de WGA (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) voorkómen en uitstroom uit de WGA bevorderen. Dit in vergelijking met andere private partijen en publiek verzekerden (UWV). SEO heeft dit onderzocht door de prestaties van eigenrisicodragers WGA die bij Achmea verzekerd zijn te vergelijken met (1) overige eigenrisicodragers WGA die elders verzekerd of niet verzekerd zijn en (2) publiek verzekerden. In de analyses is gekeken naar een groot aantal achtergrondkenmerken van de werkgever en de werknemer, die van invloed kunnen zijn op in- en uitstroom (zoals sector en grootteklasse, (voormalig) loon en type contract).

Fred Paling, voorzitter UWV: “Sinds 2007 kunnen werkgevers ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden voor de WGA. Eigenrisicodragers kunnen het risico privaat verzekeren, maar kunnen er ook voor kiezen om het risico zelf te dragen. Het is belangrijk dat werkgevers een bewuste keuze maken. Evaluatie in de vorm van eigen onderzoek en onderzoek in opdracht van particuliere verzekeraars geeft inzicht in hoe werkgevers zich verzekeren en welke resultaten er worden behaald. Bijsturing en verbetering van het stelsel is zo mogelijk. Voor UWV reden om in mei 2018 een Kennisverslag over dit onderwerp te publiceren en mee te werken aan het SEO Onderzoek van Achmea”.

Resultaten onderzoek
Wat betreft instroom in de WGA, is er geen verschil tussen het UWV, andere eigenrisicodragers en Achmea. Ten opzichte van het UWV vergroot Achmea wel de kans op uitstroom vanuit de WGA, zowel naar herstel als naar de IVA (Inkomensvoorziening Volledig en Duurzaam arbeidsongeschikten). De uitstroom naar herstel is bij Achmea het hoogst. Eigenrisicodragers die bij Achmea zijn verzekerd ervaren vaker een verlaging in hun percentage arbeidsongeschiktheid. Achmea vergroot de kans op deelherstel van arbeidsongeschikten ten opzichte van publiek verzekerden en de uitstroomkans is bij Achmea na 6 jaar significant hoger. Het actieve beleid op integraal casemanagement en re-integratie, waarin continue monitoring en verbeteringen plaatsvinden, draagt bij aan deze resultaten.

Uitstroom uit de WGA is hoger bij Achmea dan bij publiek verzekerden
Achmea heeft door haar integraal casemanagement en (her)beoordelingsstrategie, vanaf 2013 de uitstroom uit de WGA sterk verhoogd. Voor de WGA’ers is de uitstroom na 3 jaar bij Achmea 38 procent en bij publiek verzekerde WGA’ers 28 procent. Het gaat om 7 procentpunt extra richting IVA en 3 procentpunt extra richting herstel. Wanneer een publiek verzekerde werkgever overgaat naar Achmea, neemt ook de uitstroomkans van zijn lopende WGA-gevallen toe.

Achmea werkt daadwerkelijk aan herstel
Naast bevorderen van uitstroom uit de WGA, weet Achmea ook de kans op herstel van arbeidsongeschikten te vergroten. Na 6 jaar WGA is het percentage WGA’ers met een verlaging van het arbeidsongeschiktheidspercentage ruim 1 procentpunt hoger bij Achmea dan bij publiek verzekerden. Na 6 jaar WGA is bij Achmea de uitstroom naar herstel 2 tot 3 procentpunt hoger dan bij overige eigenrisicodragers. Ook het percentage deelherstel is bij Achmea hoger dan bij andere eigenrisicodragers. Michiel Delfos, directievoorzitter van Achmea Schadeverzekeringen: “Bij alles wat we doen staat de menselijke maat voorop. Vanaf 2013 is begeleiding, advies, re-integratie en juridische ondersteuning aan zowel werkgever als arbeidsongeschikte een integraal onderdeel van de propositie van Achmea. Door een methodische aanpak levert dit een toegevoegde waarde voor alle betrokkenen in het stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

Meer weten? Lees dan het complete onderzoeksrapport.